Contacte
Dilluns , 18 de febrer de 2019

Navegació de particulars. Declaració responsable per navegar.

Fins el Pont de l'Estat a Tortosa, les aigües del riu Ebre són aigües fluvials o continentals i es necessita per navegar presentar una declaració responsable a l'organisme de conca.

D'acord amb el que s'estableix als articles 2 y 33 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 23 de desembre), la pràctica de la navegació i flotació en la conca de l'Ebre requereix la prèvia presentació de declaració responsable en l'Organisme de conca d'acord amb les instruccions i requisits que s'especifiquen.

Cal dir que s'entén per declaració responsable el documento subscrit per un interessat en el que manifesta, sota la seva responsabilitat,que compleix amb els requisits establertes en la normativa vigent per a l'exercici de la navegació en la conca de l'Ebre, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l'exercici de l'activitat que motiva la declaració.

El model de declaració responsable, així com la informació necessària al respecte, el podeu obtenir o bé a la pàgina web de la Confederanción Hidrogràfica del Ebro (CHE):
Confederanción Hidrogràfica del Ebro Declaración Responsable para el ejercicio de la navegación y flotación en la cuenca del Ebro

O bé a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):
Agència Catalana de l'Aigua Model de declaració responsable

Si tramiteu la declaració responsable amb el model que us podeu descarregar de l'ACA haureu de tramitar-ho directament a aquest organisme a l'adreça:

Terres de l'Ebre
C/ Àngel, 6
43500 Tortosa (Baix Ebre)
Tel. 977 44 61 55
Fax. 977 44 50 14

Si pel contrari tramiteu la declaració responsable amb el model que us podeu descarregar de la CHE, haureu de tramitar-ho directament a aquest organisme a l'adreça:

Confederación Hidrográfica del Ebro
Oficina de Navegación
Paseo de Sagasta 24-28
50071 - Zaragoza (ESPAÑA)

Teléfono: +34 976 711 000
Fax: +34 976 21 45 96
E.mail: navegacion@chebro.es

Si en el termini de 15 dies posteriors a la seva presentació no s'ha rebut cap resposta, s'entén atorgada l'autorització.